İşyerlerin de fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin sebep olduğu hastalık ve yaralanmaların ortadan kaldırılması için, bunları önlemek amaçlı prosedürleri ele alan kişiler iş güvenliği uzmanı denilmektedir. Bunları geliştiren uzman kişiler, özellikle firmaların istediği kriterlere gelmesini için denetim yaparlar. Gerekli olan denetimler ile birlikte sonuçlar olumlu yönde ilerler. Bu durumda da firma da gelişmiş ve ilerlemiş olur. 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan kişiler sahip oldukları sertifika ile farklı sektörlerde çalışma imkanı elde eder. Böylece birçok kurum ve kuruluş ile beraber işletmeler söz konusudur. Aynı zamanda ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke biçiminde olan okullar, topluma açık merkezler, itfaiyeler, alışveriş merkezleri ve sivil savunma merkezleri gibi birçok farklı yer de iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanının Amacı Nedir?

İş güvenliği uzmanının amaçları hem işveren hem çalışan hem de devletin çıkarına uygun olmalıdır. İş güvenliği uzmanının temel amacı şu şekildedir: 

 • Çalışma veriminin artmasını sağlamak,
 • Riskli durumları hesap ederek işletmenin maddi ve manevi zararlarını minimize etmek,
 • Risk etmenlerini değerlendirerek zararı ortadan kaldırmak,
 • İşin gerektirdiği nitelikler ile çalışan arasında uyum sağlamak
 • Çalışanların çalışma alanının negatif etkilerinden korunmasını sağlamak,
 • Çalışanların mümkün olan en iyi derecede sağlıklı bir ortama sahip olmalarını sağlamak.

İş güvenliği uzmanları işletmelerin denge unsurlarından birisidir. İşverenin iş güvenliği mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak, çalışanın mesleki hastalıklardan ve iş kazalarından korunmasını sağlamak, sağlık taramalarının yapılmasını kontrol etmek, Bakanlığın işletmelerin iş güvenliği konusunda alması gereken önlemleri ve bu konuda yapılan faaliyetleri takip edebilmesi için ilgili İSG modülüne verileri kaydetmek iş güvenliği uzmanlarının başlıca sorumlulukları ve amaçları arasına yer almaktadır. Firmanız ya da işletmeniz için iş güvenliği uzmanı arıyor iseniz web sitemizdeki uzmanlar ile iletişime geçebilirsiniz. 

İş Güvenliği Uzmanın Önemi 

Çalışanların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren iş güvenli uzmanlığı, tehlike sınıflarına göre işyerlerinde alınacak önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Böylece olası kazaların ve felaketlerin de önüne geçer. İş güvenliği çalışmaları yaygınlaşmaya başladığından beri iş kazalarında yaşanan vakaları azalmıştır. İş güvenliği konusunda bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de yapılan çalışmaların tehlikenin varlığının tam anlamıyla ortadan kaldırmasının mümkün olmadığıdır. Tehlike tamamen yok edilemez ancak yapılması gereken şey tehlike durumlarının yaşanmasını önler.

Sanayi bölgelerinde en fazla kullanılan enerji türlerinden biri olan elektrik enerjisi olmadan işlerin yürümeyeceği yadsınmaz bir gerçektir. Elektrik nitelik olarak her daim tehlike varlığı taşıyan ancak olmazsa olmaz enerji kaynaklarından birisidir. İş güvenliği uzmanı elektrik enerjisinin kullanılmak zorunda olduğunun bilinciyle, kullanım esnasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. 

İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri 

İş güvenliği uzmanları çalışılan ortamın işçiler açısından güvenli olmasını sağlar. İş yerlerinde meydana gelebilecek kazaları minimuma indirmek için çalışan kişilerdir. İş güvenliği uzmanlarının birçok yetkisi vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • İlk olarak işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenmeli.
 • Verilen süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.
 • İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 • Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılmak.

İş Sağlığı Uzmanlarının Görevleri Nelerdir? 

Yaşanan iş kazaları sonucu sakat kalma ya da ölüm oranları son zamanlarda artmıştır. Bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliği kavramı toplum içinde oldukça önemli bir hale gelmiştir.  Kısa adı ‘ İSG ‘ olan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu uygulama ve incelemeler, mevzuat kapsamında ilgili kanun ve yönetmeliklerle de desteklenmiştir. İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışılmasının amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle; çalışanların iş kazalarına maruz kalmalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler bütününe ‘İş Güvenliği’ denilmektedir. Bu alanda uzman olan kişilere iş güvenliği uzmanı denir. İş güvenliği uzmanının üstlendiği ve yapması gereken görevleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimler vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun çalışmalarına katılmak
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • Acil durum planı hazırlamak
 • Sağlık ve güvenlik planı hazırlamak
 • İç yönetmelik hazırlamak
 • İş izni prosedürü hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formu düzenlemek
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek.

Bu işlerin takibini yapan ve sizlere rapor sunan güvenilir iş güvenliği uzmanı ile çalışmak isterseniz bizlere ulaşmanız yeterli olacaktır.